ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ATYPIC CONCEPT BVBA

BETREFFENDE DE BESTELLING VAN KERSTBOMEN (versie 30/11/2015)

 

Artikel 1 – Toepassingsgebied

1.1.-

Deze algemene voorwaarden voor de aankoop, de installatie en de terugname van de kerstbomen verkocht door Atypic Concept BVBA, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 5374 Havelange, route de Marche, 1A, geregistreerd bij de ECB onder nr 0873.0680.195, (hierna “Mon Beau Sapin.be” – 0472 / 77.21.72 – info@monbeausapin.be) en haar klanten, hierna gezamenlijk de “partijen” genoemd.

1.2.-

Een wijziging van deze algemene voorwaarden wordt vastgesteld door schriftelijke toestemming van de partijen. Partijen kunnen geen beroep doen op het bestaan ​​van een recht dat voortvloeit uit een stilzwijgende overeenkomst.

1.3.-

Elke bestelling van sparren, verzoek tot levering aan huis of verzoek tot terugname van kerstbomen kunnen enkel worden gemaakt via het online formulier (http.//www.monbeausapin.be, hierna “de Website”). De partijen zijn niet gebonden indien de bestelling of verzoeken op andere wijze worden gedaan.

1.4.-

Alle bestellingen van kerstbomen kunnen enkel binnen de grenzen van de beschikbare voorraden worden bekomen.

Artikel 2 – Verkoop van kerstbomen

2.1

Mon Beau Sapin.be stemt ermee in om aan haar klanten een of meerdere kerstbo(o)m(en) te verkopen die overeenstemmen met de door de klant in de bestelling bepaalde karakteristieken (Nordmann-sparren, fijnsparren of Servische sparren, etc.).

De afwezigheid van een precisie tijdens de bestelling leidt tot de nietigheid van deze bepaling.

Wanneer de boom in een pot wordt besteld, wordt de grootte van de boom verstaan ​​als “pot inbegrepen”.

2.2.-

De foto’s die op de website worden gebruikt zijn louter informatief.

2.3.-

Het bestellen van decoraties bevat geen installatie.

Mon Beau Sapin.be is op geen enkele manier aansprakelijk voor de bestellingen van decoraties door de klant gedaan bij Alegria Touch BVBA (met maatschappelijke zetel te 1785 Merchtem, Langensteenweg, 30, geregistreerd bij de ECB onder het ondernemingsnummer 0896.647.115).

 

Artikel 3 – Leveringen

3.1.-

De kerstboom wordt door de klant opgehaald op een van de ophaalpunten die op de website zijn aangegeven.

Op verzoek van de klant, geformuleerd in overeenstemming met artikel 1.3. van deze algemene voorwaarden, wordt de kerstboom afgeleverd op het door de klant aangegeven adres.

De boom wordt geïnstalleerd op de door de klant aangegeven plaats door de medewerkers van Mon Beau Sapin.be, onverminderd artikel 3.2.

De klant erkent dat de boom kan vochtig zijn en dat Mon Beau Sapin.be niet aansprakelijk is voor eventuele vochtplekken op de vloer.

3.2.-

De door de klant aangegeven plaats voor de installatie van de boom moet redelijk toegankelijk zijn.

Bij het bestellen van een boom met een hoogte van meer dan 2,20 m, verbindt de klant zich er uitdrukkelijk toe om te controleren of de doorgang naar de plaats van installatie is aangepast. De doorgang mag niet minder dan 1 meter breed zijn.

3.3.-

De levering van de boom is gratis indien geleverd in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of indien geleverd in een door de website aangegeven gemeenten.

3.4.-

Wanneer de levering plaatsvindt in een gemeente die niet in punt 3.3 wordt genoemd, wordt een toeslag per kilometer toegevoegd aan de verkoopprijs van de bestelde bo(o)m(en). De prijs van de toeslag is die welke op de dag van de bestelling op de website wordt weergegeven. De afgelegde afstand wordt berekend per heenweg en terugweg vanaf 1000 Brussel. Elke uitgevoerde kilometer is bij de berekening van het traject inbegrepen.

3.5.-

De ondertekening van de leveringsbon door de klant of zijn vertegenwoordiger houdt de aanvaarding van de boom in, onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden ( “Garantieverbintenis”). Als de klant een rechtspersoon is, zorgt deze laatste ervoor dat een persoon die bevoegd is om de vennootschap te binden aanwezig is op het moment van bezorging.

 

Artikel 4 – Terugname

4.1.-

Op verzoek van de klant, geformuleerd overeenkomstig artikel 1.3. van de huidige algemene voorwaarden wordt de boom op hetzelfde adres van levering teruggenomen.

De terugnameservice wordt gespecifieerd wanneer de boom wordt besteld.

4.2.-

De datum van terugname van de boom wordt vastgelegd in onderlinge overeenstemming tussen de partijen, ofwel in de ochtend, tussen 8.00 en 12.00 uur of in de middag tussen 12.00 en 18.00 uur.

Wanneer de datum is aangebroken, gaat de klant ermee akkoord om aanwezig te zijn op het adres dat is aangegeven, ofwel ’s ochtends, ofwel in de namiddag.

4.3.-

Bij afwezigheid van de klant op het moment van de terugname en als dit resulteert in het onvermogen van Mon Beau Sapin.be om de boom mee te nemen, wordt de verplichting van terugname van Mon Beau Sapin.be geacht te zijn vervuld.

Onverminderd de voorgaande alinea kunnen de partijen een nieuwe datum overeenkomen overeenkomstig artikel 4.2.

4.4.-

De terugnameservice beperkt zich tot de ophaling van de boom.

Tijdens de terugname moet de boom ontdaan zijn van enige decoratie.

De terugnameservice omvat geen verwijdering van naalden van de boom op de grond.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

De installatie en terugname van de boom vinden plaats onder de leiding en de aansprakelijkheid van de klant of zijn aangeduide van zodra het personeel van MonBeauSapin.be op het aangegeven adres aankomt.

MonBeauSapin.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die is veroorzaakt tijdens de installatie of de terugname van de boom.

Onverminderd het voorgaande lid gaat de klant ermee akkoord MonBeauSapin.be te informeren per e-mail over de schade die binnen 12 uur na de opdracht van deze werd veroorzaakt overeenkomstig artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 6 – Garantieverbintenis

De klant geniet de wettelijke garantie overeenkomstig de artikelen 1641 tot en met 1649 van het Burgerlijk Wetboek.

De klant die voor doeleinden buiten zijn beroeps- of handelsactiviteiten handelt geniet de wettelijke garantie vervat in de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek.

Naast de wettelijke garantie stemt MonBeauSapin.be ermee in om binnen 10 dagen na levering de bestelde boom in te ruilen, met vermelding van de redenen die tot de ontevredenheid van de klant hebben geleid. De boom wordt ingeruild door een boom die dezelfde kenmerken heeft als die welke tijdens de bestelling zijn vermeld. Het vervangen van de boom kan slechts één keer plaatsvinden.

De voorgaande alinea doet geen afbreuk aan het recht van MonBeauSapin.be om niet verder te gaan met de vervanging van de boom en om de klant te vergoeden voor de prijs van zijn bestelling.

Artikel 7 – Prijs

De verkoopprijzen zijn diegenen die vermeld staan op de website op de dag van de bestelling.

Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 8 – Behoud van titel 

De boom blijft de eigendom van Mon Beau Sapin.be tot de volle prijs wordt betaald.

Artikel 9 – Herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel VI.53, 4 ° van het Wetboek van Economisch recht kan de consument het in artikel VI.47 van hetzelfde wetboek bedoelde terugtrekkingsrecht niet uitoefenen.

Artikel 10 – Klachten

Alle klachten moeten schriftelijk aan Mon Beau Sapin.be worden toegezonden ter attentie van de heer Christophe Jauquet, directeur, op het volgende adres: 5374 Havelange, route de Marche, 1A of per email: info@monbeausapin.be.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en jurisdictie

Elk geschil met betrekking tot de uitvoering en de interpretatie van deze voorwaarden is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel.